logo

Šlechtitelský program skotu

Ve šlechtění skotu se naše společnost podílí na realizaci šlechtitelských programů „CZ ČESTR“ a „CZ HOLŠTÝN“. Rozsah jednotlivých programů vychází ze současné situace a výhledu populace obou plemen v regionu. Nosným programem šlechtění skotu společnosti je proto český strakatý skot, který kromě velmi dobré mléčné užitkovosti zlepšuje i užitkovost masnou a má významně lepší dlouhověkost.

CHS-RAD-318-glorieProgram CZ ČESTR realizujeme společně s organizacemi CRV CZ a Jihočeský chovatel. Jako matky býků pro záměrné připařování využíváme nejlepší krávy s vynikající plemennou hodnotou a dobrým exteriérem. Jako otcové býků jsou vybíráni špičkoví plemeníci z domácí produkce a importované sperma fylogeneticky příbuzných plemen (především fleckvieh a částečně i montbeliarde). Cílem je vyprodukovat plemenné býčky do plemenitby odpovídající šlechtitelskému programu a požadavkům chovatelů pro následující období (velmi dobrá mléčná užitkovost, dobrá užitkovost masná, solidní exteriér a dlouhověkost). Odchov plemenných býčků probíhá v OPB Osík, kde je při výběru do inseminace selekce cca 50 %. CHS-rad-253-erogenRozsah testovacího připařování se pohybuje na úrovni 40 býků ročně, z toho 6 - 8 býků z majetku naší společnosti. V současné době je u všech býků zařazovaných do testace stanovena genomická plemenná hodnota. Podíl naší organizace na šlechtění tohoto plemene v ČR činí cca 10 %. Všichni býci jsou komplexně prověřováni v kontrole dědičnosti užitkových vlastností. Masná užitkovost je kromě polního testu prověřována ve SKVS Želeč, která je v našem majetku a jsou zde testováni na výkrmnost a masnou užitkovost všichni býci z programu CZ ČESTR. Na základě komplexního prověření býků v kontrole dědičnosti máme ročně 1 - 3 býky zlepšovatele a společně ve šlechtitelském programu CZ ČESTR 6 - 10 býků. V současné době máme v nabídce opravdovou špičku býků zlepšovatelů s vysokým souhrnným selekčním indexem - AMT-50 GUITAR, RAD-318 GLORIE, RAD 364 INKVIZITOR, RAD-253 EROGEN, HG-317 GLADIS, RAD-306 GENERIK, RAD-225 DAGRIN, RAD-275 FRONTMEN, HG-296 FREDERIK.

CHS-ShulanProgram CZ HOLŠTÝN je uplatňován se spolupracujícími organizacemi v celkovém rozsahu cca 40 testovaných býků ročně. Z toho podíl naší společnosti představuje v průměru 2 býky, což odpovídá požadavkům na potřebu býků do připařování z našeho šlechtění. Do testace jsou zařazováni býci z domácí produkce po špičkových zahraničních býcích, nebo dovezené sperma býků na společnou testaci se zahraničními společnostmi, v poslední době především se společností RUW. Počet vyhlášených zlepšovatelů odpovídá cca 10 % z natestovaných. V současné době se v TOP 100 dle SIH nejlépe umísťuje býk NEA 637 SHULAN a NEA 839 JARRET.

Dále jsou vyžívání ve šlechtění přední plemenní býci z programu CZ HOLŠTÝN a býci ze zahraničních programů, především z Holandska, USA a Německa.

CHS-masny-bykMasný program - v plemenitbě je využíváno sperma býků masných plemen nakoupených na ISB naší společnosti a ve spolupracujících organizacích. Inseminační dávky masných plemen převážně zajišťujeme nákupem od partnerských i jiných společností.