REPROGEN, a.s.

O společnosti

Společnost REPROGEN, a.s. se sídlem v Plané nad Lužnicí začala samostatně působit jako právní subjekt od 1.5.1992.

Společnost zajišťuje zemědělskou prvovýrobu na výměře cca 2000 ha zemědělské půdy, přičemž ve vlastnictví společnosti je cca 380 ha z celkové obhospodařované zemědělské půdy. Na uvedené výměře je chováno cca 1600 ks skotu a 55 ks plemenných kanců. Dále zabezpečuje ve smyslu zákona o šlechtění a plemenitbě a evidenci hospodářských zvířat v rozsahu uděleného oprávnění plemenitbu a šlechtění hospodářských zvířat. Obiloviny jsou pěstovány na ploše cca 800 ha, na ploše cca 200 ha řepka, zbývající plochy jsou využívány k pěstování plodin na výrobu objemných krmiv a plodin sloužících k zajištění provozu Bioplynové stanice v Chlebově.

Rostlinná výroba

Živočišná výroba

Rostlinná výroba

Reprogen, a.s. hospodaří zhruba na 1990 ha zemědělské půdy, z toho 1640 ha představuje orná půda a 350 ha trvalé travní porosty.
Tato výměra je rozdělena do dvou středisek – Chlebov a Želeč.

Naše firma hospodaří v nadmořské výšce od 400 do 500 metrů, s průměrným ročním úhrnem srážek přibližně 570 – 650 mm.

Středisko Chlebov

Středisko v Chlebově obhospodařuje asi 800 ha zemědělské půdy včetně TTP. Pozemky se zde nachází v okolí řeky Lužnice, a proto se jedná o půdy lehčí a písčité, náchylné na přísušky v období jara a léta.
Rozdělení jednotlivých půdních bloků je značně členité, rozšířené v katastrálním území Soběslav, Chlebov, Kvasejovice, Přehořov a Rybova Lhota.

Středisko Želeč

Středisko Želeč hospodaří na 1190 ha, z čehož 180 ha tvoří travní porosty. Polnosti se nachází v katastrech obcí Želeč, Ústrašice, Bezděčín, Skrýchov, Dudov, Třebelice, Vyhnanice a Hlavatce.
V této oblasti jsou středně těžké až těžké půdy.

Rostlinná výroba se zabývá pěstováním ozimé pšenice na výměře 580 ha a 75 ha ozimého ječmene. Obě plodiny jsou pěstovány také formou hybridních odrůd.
Reprogen, a.s. dále pěstuje nahý oves na 230 hektarech, včetně ovsa bezlepkového, 240 hektarů řepky, 150 ha jetele, vojtěšky a jetelotravních směsí a 350 ha kukuřice na siláž.

Prvotním úkolem RV je výroba kvalitních jadrných a objemných krmiv v dostatečném množství pro živočišnou výrobu a bioplynovou stanici, která se nachází na středisku Chlebov. V tomto směru se snažíme využívat progresivní metody využitím výkonné zemědělské techniky, díky které zvyšujeme produktivitu práce a rentabilitu výroby. Stejně tomu je i při skladování krmiv a jiných komodit.

Samozřejmostí při naší práci je dodržování všech norem a předpisů. Zároveň se také snažíme dodržovat vhodný krajinný ráz nejenom diverzifikací námi pěstovaných plodin.

Pěstované plodiny

Pšenice

580 ha

Ozimý ječmen

75 ha

Nahý oves

230 ha

Řepka

240 ha

Jetel, vojtěška,
jetelotravní směsi

240 ha

Kukuřice na siláž

350 ha

Pšenice

580 ha

Ozimý ječmen

75 ha

Nahý oves

230 ha

Řepka

240 ha

Jetel, vojtěška,
jetelotravní směsi

240 ha

Kukuřice na siláž

350 ha

Živočišná výroba

REPROGEN, a.s. se zabývá chovem masného skotu plemene simentál a výkrmem býků a jalovic.

700 ks

Želeč

Býčci masných plemen
z pastev o průměrné váze cca 250 kg.

580 ks

Podolí

Jalovičky o průměrné váze cca 250 kg.

120 ks

Chlebov

Jalovičky o průměrné váze cca 250 kg.

Středisko Želeč

Výkrm býků v počtu cca 700 ks je na středisku Želeč, kam jsou nakupováni býčci masných plemen z pastev o průměrné váze cca 250 kg. Na porážku jdou býci ve stáří 18-21 měsíců.
Hlavními odběrateli býků je TORO Hlavečník a Maso-Uzeniny Polička.

Farmy Podolí a Chlebov

Výkrm jalovic v počtu cca 700 ks probíhá na farmách Podolí (cca 580 ks) a na farmě Chlebov (cca 120 ks). Jalovičky do výkrmu jsou taktéž nakupovány z pastevních chovů o průměrné váze cca 240 kg. Většina vykrmených jalovic je exportována do zahraničí. Jejich stáří nepřesahuje 24 měsíců.

Krmení pro veškerý skot je připravováno míchacími vozy. Krmná dávka je postavena hlavně na kvalitní kukuřičné siláži, jetelo-travních senážích, směsích z Fremisu Čechtice a na vlastním obilí.

V oblasti Bezděčína byl vytvořen 70 ha pastevní areál, kravín Chlebov byl vlastními silami postupně přebudován na zimoviště pro krávy a telata masného programu. Matky do stáda byly získány převodem celého dojeného stáda. Převod krav byl uskutečněn bez nejmenších zdravotních či jiných problémů. Cílem chovu je stav okolo 100 matek. Potomstvo je částečně využíváno na obnovu stáda a zbytek je zařazen do masného výkrmu.

Mohlo by vás také zajímat

Inseminační dávky

Služby pro chovatele

Přirozená plemenitba

Ubytování

Inseminační dávky

Služby pro chovatele

Přirozená plemenitba

Ubytování

Spolupracujeme

Jihočeský chovatel

Svaz chovatelů českého strakatého skotu

Českomoravská společnost chovatelů

Svaz chovatelů holštýnského skotu

Svaz chovatelů prasat